Bezoek onze showroom!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hedo Wanroij BV

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Hedo Wanrooij BV, zoals vermeld in de bijlage, onze websites en zoals gedeponeerd bij de KvK 67500870

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Hedo Wanroij BV, gevestigd te Wanroij, hierna genoemd Hedo Wanroij BV;

1.2 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Hedo Wanroij BV en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Hedo Wanroij BV;

1.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.4 Algemene voorwaarden van de wederpartij, worden door Hedo Wanroij BV niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Hedo Wanroij BV is bevestigd;

 

Artikel 2 – Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Hedo Wanroij BV de order c.q. opdracht schriftelijk dan wel via e-mailverkeer heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Hedo Wanroij BV in combinatie met deze algemene voorwaarden;

2.2 Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen en is pas van toepassing indien dit Hedo Wanroij BV op haar beurt schriftelijk bevestigd heeft. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen;

 

Artikel 3 - Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen van Hedo Wanroij BV zijn vrijblijvend. Hedo Wanroij BV kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Hedo Wanroij BV bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Hedo Wanroij BV dan kan deze het aanbod als vervallen beschouwen indien de wederpartij na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Hedo Wanroij BV daarvoor een nadere mededeling dient te doen;

3.2 Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door Hedo Wanroij BV tegen een marktconforme prijs uitgevoerd;

3.3 Hedo Wanroij BV kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen jegens Hedo Wanroij BV alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is;

3.4 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden;

 

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Hedo Wanroij BV in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Hedo Wanroij BV gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 

Artikel 5 - Betaling

5.1 De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door Hedo Wanroij BV vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting;

5.2 Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan Hedo Wanroij BV de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de wederpartij worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld;

5.3 Indien Hedo Wanroij BV, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van wederpartij met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW;

5.4 Indien de wederpartij niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij ongeacht of Hedo Wanroij BV ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente;

5.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de wederpartij verschuldigde kosten, de door de wederpartij verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij;

 

Artikel 6 – Annulering

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Hedo Wanroij BV ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Hedo Wanroij BV ten gevolge van de annulering geleden schade;

 

Artikel 7 – Levertijd, levering, risico

7.1 De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

7.2 De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Hedo Wanroij BV kan worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Hedo Wanroij BV tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Hedo Wanroij BV niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 

Artikel 8 - Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Hedo Wanroij BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat Hedo Wanroij BV tijdig kan beschikken over:

  1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
  2. (toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);
  3. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
  4. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
  5. de door Hedo Wanroij BV benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

8.2 Hedo Wanroij BV is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Hedo Wanroij BV;

8.3 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hedo Wanroij BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hedo Wanroij BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hedo Wanroij BV zijn verstrekt, heeft Hedo Wanroij BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten aan wederpartij in rekening te brengen;

8.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hedo Wanroij BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

8.5 Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten;

8.6 Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Hedo Wanroij BV als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag;

 

Artikel 9 - Garantie/ reclame

9.1 Voor alle door Hedo Wanroij BV geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Hedo Wanroij BV garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;

9.2 Wederpartij is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de wederpartij schriftelijk aan Hedo Wanroij BV te worden gemeld;

9.3 In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de wederpartij niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 3.4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan ondernemer;

9.4 Wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door Hedo Wanroij BV zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Wederpartij zal conform deze voorschriften handelen;

9.5 Het recht van de wederpartij om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Hedo Wanroij BV hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd;

9.6 De rechten van de wederpartij als genoemd in lid 9.5 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Hedo Wanroij BV ter zake van de producten afgegeven garantie;


 

9.7 Wederpartij dient Hedo Wanroij BV binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Hedo Wanroij BV afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldige wederpartij ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt;

 

Artikel 10 - Keuring

De werkzaamheden worden voor oplevering door Hedo Wanroij BV gecontroleerd. Wederpartij heeft - voor eigen rekening - het recht de zaken voor de oplevering te latenkeuren door derden;

 

Artikel 11  - Opneming en goedkeuring

11.1 Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Hedo Wanroij BV en strekt ertoe, te constateren of Hedo Wanroij BV aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;

11.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan Hedo Wanroij BV binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;

11.3 Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

11.4 Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

 

Artikel 12 - Niet-nakomen/ ontbinden/ opschorten

12.1 Hedo Wanroij BV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of een onderhands akkoord wordt aangeboden;

- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

12.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Hedo Wanroij BV passende zekerheid heeft gesteld;

 

Artikel 13 – Retentierecht

Hedo Wanroij BV is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Hedo Wanroij BV m.b.t. die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld;

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Hedo Wanroij BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding;

Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hedo Wanroij BV of leidinggevende/ ondergeschikten van Hedo Wanroij BV;

14.2 Hedo Wanroij BV is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;

14.3 Hedo Wanroij BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

14.4 Hedo Wanroij BV heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij binnen een vooraf aan te geven termijn te repareren en dient hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Hedo Wanroij BV, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Hedo Wanroij BV kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Hedo Wanroij BV ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

15.2 Overmacht geeft Hedo Wanroij BV het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

 

Artikel 16 - Geheimhouding / intellectuele eigendomsrechten

16.1 Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Hedo Wanroij BV of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

16.2 Hedo Wanroij BV behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woord, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Hedo Wanroij BV ter zake rechthebbende is;

 

Artikel 17 - Partiele nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 18 - Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1 De vestigingsplaats van Hedo Wanroij BV is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Hedo Wanroij BV moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hedo Wanroij BV is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

18.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Hedo Wanroij BV gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Heeft u vragen?

Neem contact op.